KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN

İLAN

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN

1-  Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca, Üniversitemiz Tıp Fakültesi tarafından, Tıp Fakültesi Dekanlığı Toplantı salonunda açık teklif usulüyle yapılacak ihalede 2 (iki) yıl süreyle kiraya verilecektir.

2-   Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Biriminde ücretsiz görülebilir, ihaleye katılmak isteyenlerin 250,00 TL ücret karşılığında satın almaları gerekmektedir.

3-    Başvuru sahiplerinin, ihale teklif dosyalarını en geç ihale saatine kadar Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Birimine vermeleri gerekmektedir. Postayla gönderilen teklif dosyalarının da ihale saatine kadar Tıp Fakültesi Dekanlığına ulaşması gerekmekte olup, ihale saatinden sonra postayla gelen teklif dosyalan işleme alınmayacaktır.

4-  Aşağıda yazılı taşınmaz, tahmini bedeli karşısında belirtilmiş olup, yine karşısında yazılı olan tahmini bedelin % 30’u oranında Geçici Teminat yatırılması gerekmektedir. (Teminat nakit olarak yatırılacaksa, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın T Vakıflar Bankası Kırıkkale Şubesi’nde bulunan TR500001500158007299664008 iban nolu hesabına Teminat, banka mektubu ve benzeri şekilde verilecekse; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ‘na göre düzenlenmiş olmalıdır.)

5- Başvuru sahiplerinin aşağıda belirtilen belgeleri;

  1. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
  2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
  3. İhale Dokümanının satın alındığına dair makbuz,
  4. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
  5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1)  Gerçek Kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret v e /veya sanayi odasından yada esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan ve ya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2)  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve /veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

  1. Geçici Teminat; tahmini bedelin %30 oranında 47.467,16 TL (Kırkyedibindörtyüzaltmış-yeditürklirasıonaltıkuruş) dır. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ‘nın T. Vakıflar Bankası Kırıkkale Şubesi’nde bulunan TR5000 0150 0158 0072 9966 4008 iban nolu hesaba yatırılan makbuz veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesine göre düzenlenmiş süresiz ( mektup üzerinde süresiz ibaresi olacak şekilde) geçici teminat mektubu.
  2. İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri,

 

T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

  1. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
  2. Kayıtlı olunan meslek odasından; ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış büfe, kantin, kafeterya ve benzeri işletme belgesi,
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli illas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kayıt örneği.

İstenilen belgeler ihale saatine kadar dosya halinde (bütün belgeler zarfa konulup, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi belgelerin hangi işe ait olduğu yazılarak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalı halde) İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir.6 – İhale bedeli üzerinden alınması gereken KDV tutan, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuatlar gereğince ödenecek vergi, resim, harç, stopaj ile sözleşme giderleri, noter masrafları, ulaşım giderleri vb. giderler istekli firma/kişi tarafından ödenecektir.

Kesin Teminat, Sözleşme Damga Vergisi ve İhale Karar Damga Vergilerinin hesaplanmasına ilişkin ihale bedeli; ihale komisyonunun ilk yıl için belirlediği kiralama bedelinin toplam kiralama süresi ile çarpılması sonucu bulunacak bedeldir.

7  – Üniversitemizde kantin kiralama işi alıp idareye kira ve fatura borcu (elektrik, su, doğalgaz v.b.) olanlar ile kantin ihalesine katılıp teminatı gelir kaydedilenler ihaleye katılamaz.

8- Ortak Girişim olarak ihaleye teklif verilemez.

9- İhale Komisyonu İhale yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

 

 

Kirayı verilecek Taşınmaz bilgisi:

Kantin ve Fotokopi Merkezi Adı İlçesi Mahalle / Mevki Yüzöl­çümü m2 Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale saati
Tıp Fakültesi Kantin, Kafeterya ve Fotokopi Merkezi Yahşihan Yenişehir / İmamyayla 300 158.223.86 47.467,16 08.08.2017 10:30

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*