HES İşletme Araç Kiralama

HİRFANLI VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KESİKKÖPRÜ VE KAPULUKAYA HES İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 2015 VE ÜZERİ MODELDE 4 ADET OTOMOBİLİN 730 GÜN SÜREYLE YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ OLARAK KİRALANMASI

 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EDAŞ) TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI NAKLİYE VE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Hirfanlı ve Yöresi HES işletme Müdürlüğü ve işletme Müdürlüğüne bağlı Kesikköprü ve Kapulukaya HES işlerinde çalıştırılmak üzere 2015 ve üzeri modelde 4 adet otomobilin 730 gün süreyle yakıt hariç sürücülü olarak kiralanması hizmet alımı4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası                           :2017/364159

1-İdarenin

 

 1. a) Adresi :Nasuh akar Mah. Türkocağı cad. No:2/13 Bahçelievler ÇANKAYA/ANKARA

 

 1. b) Telefon ve fax numarası :3122129600 – 3122121748

 

 1. c) Elektronik Posta Adresi

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği      :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

 

2- İhale konusu hizmetin

 

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı :1 adet en az 1.500 cc 1.500 cc ve en az 5+1 koltuk kapasiteli camlı van yada otomobil, 1 adet en az 1.500 cc van araç, 1 adet en az 1.500 cc sedan otomobil, 1 adet en az 1.900 cc çift kabin 4+1 koltuk kapasiteli pikap olmak üzere toplam 4 araç Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

 1. b) Yapılacağı yer :a grubu – Hirfanlı HES – araçlar Kaman/Kırşehir merkez olmak üzere, B Grubu – Kesikköprü HES – araçlar Ankara ili merkez olmak üzere, C Grubu Kapulukaya HES – Araç Kırıkkale merkez olmak üzere çalışacaktır. Bununla birlikte hizmete tahsis edilecek tüm kiralık araçlar gerektiğinde il dışı göreve de gönderilecektir.

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil Gazetesinde bulunması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelen ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın karunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliği ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sizleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü araç kiralama hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esnasına göre belirlenecektir.

 

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması.

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresine görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh akar Mah.Türkocağı Cad.No:2-Kat:13 Oda No:30 Bahçelievler Çankaya/ANKARA, Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü Kaman/KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatinde EÜDAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh akar Mah.Türkocağı Cad.No:2 Zemin kat F Blok oda no:C-1 Bahçelievler Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taaddütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 2. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 1. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istekmensizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*