6 (ALTI) KALEM SU VE GIDA MALZEMELERİ ALIMI İŞİ

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İLİ YÜKSEK İHTİSAS

HASTANESİ 2018 YILI 6 (ALTI) KALEM SU VE GIDA MALZEMELERİ ALIMI İŞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

KAMU HASTANELERİ BAŞKANLIĞI

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Kırıkkale İli Yüksek İhtisas Hastanesi 2018 Yılı 6 (Altı)

Kalem Su ve Gıda Malzemeleri Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/96967

1-İdarenin

a) Adresi : BAĞLARBAŞI MAH. YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ

  KARŞISI 01 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası : 3182151285-3182151286

c) Elektronik Posta Adresi : kale.satinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 (Altı) Kalem Su ve Gıda Malzemeleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Yüksek İhtisas Hastanesi İlgili Depoları

c) Teslim tarihi : Sipariş edilen kısmın yükleniciye tebliğinden itibaren, 7(Yedi) gün içinde sipariş edilen malzeme teslim edilecektir. Malzemeler Yüksek İhtisas Hastanesi mutfağına peyderpey alınacak olup; İşin süresi Sözleşmenin imzalanmasına mütakiben başlaması ve 31.12.2018 tarihinde bitirilmesi esastır. (Teknik Şartnamedeki Sipariş Hükümleri Geçerlidir.)

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kırıkkale Kamu

  Hastaneleri Satınalma 113 Nolu oda

b) Tarihi ve saati : 28.03.2018 -10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) Bardak Su ( 250 ml ) kalemine teklif verecek İstekli firma üretici ise kendisine ait, yetkili satıcı ise temsil ettikleri firma /firmalara ait bardak sular için Sağlık

Bakanlığınca verilen İŞLETME İZİN /RUHSAT BELGESİ teklif zarfı içinde sunulacaktır.

b) İstekli firma teklifle beraber teklif ettikleri ürünün, son 3 ay analiz raporunu sunacaklardır.

Diğer Kalemler için teknik Şartnamede belirtilen belge ve hükümler geçerlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teknik Şartnamede NUMUNE konu başlığı altında belirtildiği şekilde istenecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ KAT :2 Oda NO’: 113 adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kırıkkale Kamu Hastaneleri Satınalma 113 Nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

BARDAK SU 250 ML

adet

700.000

2

DAMACANA SU 19 LT

adet

3.750

3

YUFKA

kilogram

7.500

4

DONDURULMUŞ TAZE FASULYE

kilogram

6.000

5

PİKNİK TEREYAĞI

adet

30.000

6

DİYET KAŞAR PEYNİRİ

kilogram

750

Okas Kodu

Okas Açıklaması

15800000

Diğer gıda maddeleri

41110000

İçme suyu

E.3242

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*